Henriikka Mustajoki

CoNOSC / Open Science Secretariate Finland
Member of the OSA-Sounding Board
Henriikka Mustajoki
CoNOSC / Open Science Secretariate Finland

National Head of Development
Open Science in Finland
www.avointiede.fi/en/coordination/national-open-science-secretariat